Situs Toto

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเทียบเคียง CEFR โครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและทักษะดิจิทัล เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

นที่ 21 มิถุนายน 2567
นางสาวรวิภา พงค์สมบุญ
นางสาวรพีพร ชำนาญ
ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเทียบเคียง CEFR โครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและทักษะดิจิทัล เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

Situs Toto