Situs Toto

กิจกรรมประเพณีเดินเท้าไหว้สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอวิเชียรบุรี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567
ผู้อำนวยการ คณะครูและนักศึกษา ได้ทำกิจกรรมประเพณีเดินเท้าไหว้สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอวิเชียรบุรี
ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Situs Toto