กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษาห่างไกลสิ่งเสพติด โดยจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัย ห่างไกลยาเสพติด

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2565

“บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม”