กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ภาพกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
กิจกรรมการส่งเสริมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา
ณ วัดศรีธงชัย ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์