โครงการป้องกันและแก้ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียน และลงนามMou กับองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม

นที่ 17 กรกฎาคม 2566
นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี คณะครู และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียน และลงนามMou กับองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม