Situs Toto

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจนิเทศและติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี และคณะครูอาจารย์ ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจนิเทศและติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาเข้ามาเยี่ยมชมวิทยาลัยของเรา

Situs Toto