Situs Toto

ต้อนรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) กลับมาจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 9 ตุลาคม 2565 ช่วงบ่ายกิจกรรม Back to school ต้อนรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ที่กลับมาจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมทั้งได้แบ่งปันและแชร์ประสบการณ์
ในการฝึกประสบการณ์

Situs Toto