Situs Toto

นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ สถานีตำรวจภูธรพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

อำเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ได้เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ สถานีตำรวจภูธรพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์

Situs Toto