Situs Toto

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Situs Toto