Situs Toto

ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกโครงการภายใต้นิเทศดีเด่น ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ได้ต้อนรับคณะประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกโครงการภายใต้นิเทศดีเด่น ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2566 เพื่อทำการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกโครงการภายใต้นิเทศดีเด่น ของวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี เวลา 15:00-16:30 น

Situs Toto