Situs Toto

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566

#วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทควิเชียรบุรี
วันที่ 1 มี.ค 2567
เวลา 09.30-11.00 น. ณ อาคารพาณิชยกรรม ชั้น 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค วิเชียรบุรี ตำบลพุขาม
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
นายปัญญา ปานแสง นายอำเภอวิเชียรบุรี เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566 จำนวน 63 คน
ในการนี้ นางสาวธัญณภัสส์ ซนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี

Situs Toto