Situs Toto

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กับ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี

วันที่ 21 ธันวาคม 2566
นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข
นายอิทธิพล ซ้อมจันทา ผู้อำนวยการวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กับ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี

Situs Toto