พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู
โดย นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี
พร้อมคณะครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรม
ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรีให้โอวาทเหล่านั้น