Situs Toto

วันครู 2567

16 มกราคม 2567

คณะครูอาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี นำโดย นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2567 พร้อมกันนี้ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์วันครู 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

Situs Toto