Situs Toto

แห่ประเพณีอุ้มพระสงฆ์น้ำ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ได้นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา

ได้ร่วมขบวนแห่ประเพณีอุ้มพระสงฆ์น้ำ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Situs Toto