Situs Toto

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

ทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลพุขาม

นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี และคณะครู
ได้เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลพุขาม
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
นำโดยเจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี และนายอำเภอวิเชียรบุรี

Situs Toto