Situs Toto

วันที่ 20 ตุลาคม 2566

นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี และคณะครูได้เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลพุขามอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์นำโดยเจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี และนายอำเภอวิเชียรบุรี

Situs Toto