Situs Toto

สาขาเทคนิคยานยนต์เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคหนองไผ่ สาขาเทคนิคยานยนต์ เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง รถยนต์และเครื่องมือการเรียนการสอนครบ สามารถเรียนรู้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต

Situs Toto