ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์

ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รุ่นที่ 1/2565

ฝึกปฏิบัติงานที่ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

– คณะผู้บริหารได้ลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

– คณะผู้บริหารและคณะครูได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท

– นักศึกษาเข้าปฐมนิเทศก่อนฝึกปฏิบัติงานจริงกับทางเจ้าหน้าที่ในบริษัท