Situs Toto

เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์เย็น ณ วัดศรีธงชัย ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการ และคณะครู
ได้นำนักศึกษาระดับ ปวช. 2 สาขายานยนต์ และระดับ ปวส. 2 บริหารธุรกิจ
เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์เย็น ณ วัดศรีธงชัย ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Situs Toto