เข้าร่วมฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ

นายกัมปนาท จันทร์สงค์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี
และนางสาวดวงฤดี ตันธนะวรกุล ตัวแทนครู นำนักเรียนไปเข้าร่วมฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์