เดินทางไปส่งนักศึกษาระดับ ปวส. 2 ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ คลังกระจายสินค้า บริษัทซีพีออลล์ จำกัด

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 อาจารย์ดวงฤดี ตันธนะวรกุลและอาจารย์ปภาดา กรวยสวัสดิ์ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการเดินทางไปส่งนักศึกษาระดับ ปวส. 2 สาขาบริหารธุรกิจ ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ณ คลังกระจายสินค้า บริษัทซีพีออลล์ จำกัด