Situs Toto

#เปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.)ระดับจัหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 35 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี คณะครู และนักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.)ระดับจัหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566 #คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี

ได้เข้าร่วมพิธีเปิดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัดและเลือกตั้งนายก อวท ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2567

Situs Toto