Situs Toto

แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคเหนือณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

รายงานการเข้าร่วมแข่งทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระดับชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2567
นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี
ได้มอบหมายให้ คณะอาจารย์ได้แก่
อาจารย์อำนาจ แย้มพจนา
อาจารย์สุทัศน์ ปิ่นบุญ
อาจารย์พัทธนันท์ อัควงค์
และนักศึกษา
ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคเหนือ
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
(ถ้วยรางวัล)(ถ้วยรางวัล)(ถ้วยรางวัล)ผลการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ประกาศผลการแข่งขันเป็นทางการ ได้ ระดับเหรียญทอง คะแนน 94 คะแนน
นายศาลสดาวุฒิ อินทร์โพธิ์
นาย ศตวรรษ สีสมุทร
นายรัชภูมิ บัวโภชน์
(ถ้วยรางวัล) ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประกาศผลการแข่งขันเป็นทางการ ได้ ระดับเหรียญเงิน คะแนน 88 คะแนน
นายอภิรักษ์ ซาซัย
(ถ้วยรางวัล) ทักษะติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ประกาศผลการแข่งขันเป็นทางการ ได้ ระดับเหรียญเงิน คะแนน 80.73 คะแนน
นายขรรค์ชัย สันประเทียบ

Situs Toto