Situs Toto

แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

วันที่ 9 กันยายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ
ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

Situs Toto