แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ โรงเรียนบ้านหนองสะแก

วันที่ 13 กันยายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ
ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองสะแก