Situs Toto

แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ โรงเรียนเซนต์กาเบรียล สันติพัฒนา

วันที่ 23 กันยายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ
ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์กาเบรียล สันติพัฒนา

Situs Toto