แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย

วันที่ 26 กันยายน 2565วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ
ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย