#โครงการปฐมนิเทศสมาชิก(ใหม่)องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศสมาชิก(ใหม่)องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงบทบาทหน้าที่และการทำงานของ อวท. ในระดับสถานศึกษา โดยมีนางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการดำเนินโครงการ