#โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

ณ เทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาว ธัญญภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี พร้อมคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาร่วมกับนางจินตนา ทองใจสด นายกเทศมนตรีตำบลพุเตย เข้าร่วมโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดพุเตยประสิทธิ์ และวัดพุเตยวนาราม