Situs Toto

โครงการหน่วยบริการวิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในระดับอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ได้จัดโครงการหน่วยบริการวิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในระดับอาชีวศึกษา

โดยบูรณาการความรู้ร่วมกับชุมชน หน่วยงาน และสถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตตำบลพุขาม และตำบลใกล้เคียง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Situs Toto