Situs Toto

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และโทษของสารเสพติด

นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมกับคณะครูและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี
ไฮเทค วิเชียรบุรี ได้ต้อนรับ นายทรงพล ทัพพโชติ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอวิเชียรบุรีและเจ้าหน้าที่
ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และโทษของสารเสพติด

Situs Toto