Situs Toto

โครงการ CP All Open House สัมมนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรม โฟร์ทูซี เดอะ ชิคโฮเทล จ.นครสวรรค์

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2567

นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี และนางสาวสุนิสา บุตรทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ได้เข้าร่วมโครงการ CP All Open House สัมมนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรม โฟร์ทูซี เดอะ ชิคโฮเทล จ.นครสวรรค์

#เรียนที่ไฮเทควิเชียรบุรี#มีเงิน#มีงาน#มีวุฒิ

Situs Toto